Zmiany w VAT od 2017 r.

Zmiany w VAT od 2017 r.

Zmiany w przepisach, które wprowadzono od stycznia 2017 r. objęły również podatek VAT. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w tym zakresie…

.

Jedną z najistotniejszych informacji dla podatników VAT jest utrzymanie do końca 2018r. dotychczasowo obowiązujących stawek VAT.

Natomiast od 1 stycznia 2017 r. następują zmiany w zakresie:

.

1. Zwiększenie limitu zwolnienia z VAT do 200 000 zł

Od 1 stycznia 2017 r. został podwyższony limit wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z VAT został podniesiony ze 150.000 zł do 200 000 zł w skali roku. (art. 113 ust. 1)

Ze zwolnienia z VAT korzystać będą mogli również podatnicy rozpoczynający wykonywanie działalności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku, jeżeli przewiduje on, iż jej wartość nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwoty 200 000 zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT).

Do wyżej wymienionego limitu nie wlicza się kwoty podatku, jak i czynności wymienionych w art. 113 ust. 2 ustawy o VAT.

Uwzględniono również przepis przejściowy w sprawie limitu, który zakłada, że w sytuacji gdy podatnik w 2016 r. przekroczy limit w wysokości 150 000 zł, ale nie przekroczy nowego limitu  200000 zł, może od 1 stycznia 2017 r. wybrać zwolnienie z VAT.

.

2. Poszerzenie czynności obciążonych odwrotnym obciążeniem w VAT

Z reguły dostawa towarów czy świadczenie usług opodatkowane są podatkiem VAT przez sprzedawcę. Jednak od tej zasady istnieją wyjątki, wskazane w ustawie o VAT.

Jeden z nich wymieniony jest w załączniku nr 11 i dotyczy sprzedaży towarów, które objęte są „odwrotnym obciążeniem”. Polega to na tym, że sprzedawca sprzedając te towary wystawia fakturę bez podatku VAT, zamieszczając na niej wyrazy „odwrotne obciążenie”. Natomiast nabywca takiego towaru, czy usługi powinien wykazać u siebie zarówno VAT po stronie należnej, jak i naliczonej. Odwrotne obciążenie ma zastosowanie wówczas, gdy spełnione są warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, tj.:

 1. Obie strony (sprzedawca i nabywca) są czynnymi podatnikami VAT,
 2. Dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (dotyczy towarów wykorzystywanych wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT) lub art. 122 (dotyczy złota inwestycyjnego).

Od początku 2017 r. katalog towarów objętych odwrotnym obciążeniem został rozszerzony o transakcje, których przedmiotem będą m.in. następujące towary:

 • srebro i platyna – nieobrobione plastycznie, w postaci półproduktu, w postaci proszku;
 • złoto – nieobrobione plastycznie, w postaci półproduktu, w postaci proszku, o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych;
 • biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym.

Mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte będą również procesory (PKWiU ex 26.11.30.0), jednak w sytuacji, gdy w ramach jednolitej gospodarczo transakcji nastąpi ich sprzedaż w wysokości większej niż 20.000 zł.

.

ODWROTNE OBCIĄŻENIE – PODWYKONAWCY USŁUG BUDOWLANYCH

Ważną i dużą zmianą od 1 stycznia 2017 r. jest zastosowanie odwrotnego obciążenia podwykonawców świadczących usługi budowlane, które zostały wymienione w załączniku nr 14.

WAŻNE:
Mechanizm odwrotnego obciążenia istnieje jedynie w sytuacji, gdy obie strony transakcji (sprzedawca i nabywca) są czynnymi podatnikami VAT i wykonują czynności objęte tym mechanizmem.

.

 3. Sankcja za nierzetelne rozliczanie podatku VAT

Nowe przepisy wprowadzają odrębny rozdział, dotyczący zasad ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT. Oczywiście wskazane sankcje będzie można nakładać jedynie za okresy rozliczeniowe od stycznia 2017 (nie wcześniej).

W dodanym art. 112b ust. 1 ustawy wskazano, iż w razie stwierdzenia, że podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego, bądź też w przypadku gdy w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego zaniżoną lub zawyżoną naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określał będzie odpowiednio wysokość tych kwot w prawidłowej wysokości oraz ustalał będzie dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia albo zawyżenia podatku.

Jeśli podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej albo w trakcie tego postępowania dobrowolnie skoryguje błędne rozliczenia i wpłaci podatek wówczas sankcja może zostać zmniejszona z 30% do 20%.

Dodatkowo ustawodawca wprowadził stawkę sankcji, która wynosi 100% kwoty zaniżenia lub zawyżenia podatku, w sytuacji podatników, którzy w okresie poddanym kontroli posługiwali się “pustymi” fakturami.

.

4. Prawo do odmowy rejestracji i do wykreślenia podmiotu
z rejestru podatników VAT

art. 96 ustawy o VAT zapisano szereg zmian dotyczących zasad rejestracji podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego. Podano również sytuacje odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i  warunki wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT.

Między innymi:

 1. Wykreślenie z rejestru VAT w momencie niezłożenia deklaracji VAT (VAT- lub VAT-7K) lub złożenia zerowych  deklaracji przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały albo wystawianie pustych faktur lub pustych faktur korygujących. O tym fakcie Urząd Skarbowy  NIE  będzie informował podatnika (Art. 96 pkt 9 ust. 2, 3 i 4)
 2. Wykreślenie z rejestru VAT-UE w momencie niezłożenia deklaracji VAT-UE przez 3 kolejne miesiące lub 1 kwartał. O czym urząd poinformuje podatnika. (art. 97 pkt. 15).

.

5. Ograniczenie podmiotów w zakresie kwartalnego rozliczenia VAT
(VAT-7K)

Od 1 stycznia 2017r. tylko określona grupa będzie mogła skorzystać z kwartalnego rozliczenia VAT. Są podmioty, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • Przedsiębiorcy mający status małego podatnika – obrót brutto ≤ 1 200 000 € (na 2017 limit wynosi: 5 157 100 PLN).
 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność dłużej niż 12 miesięcy (licząc od miesiąca, w którym dokonali rejestracji do VAT)

Dodatkowo nie będzie mógł rozliczać kwartalnie VAT przedsiębiorca, która ma status małego podatnika, lecz w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonał dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

.

6. Deklaracje VAT składane elektronicznie

Nowe przepisy nakładają obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT od 1 stycznia 2017 r. Dotyczyć on będzie podatników:

 • obowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE (które od 1 stycznia mogą być składane jedynie w okresach miesięcznych),
 • którzy są dostawcami lub nabywcami towarów lub świadczącymi usługi, objęte mechanizmem odwróconego obciążenia, oraz
 • jednostek, które rozliczają prowadzą księgowość przy użyciu programów komputerowych

Natomiast w stosunku do pozostałych podatników obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2018 r.

Wprowadzono również obowiązek elektronicznego składania informacji podsumowujących, także informacji podsumowujących w obrocie krajowym. Będą one składane wyłącznie za okresy miesięczne.

.

7. Wprowadzenie JPK

To zagadnienie omówiliśmy w osobnym artykule. Zapraszamy do zapoznania się z treścią na naszym facebook’u lub stronie internetowej: https://www.epsilonbiznes.pl/co-to-jest-i-czy-musisz-sporzadzac-jpk/#more-120

***

Transakcje powyżej 15 000 zł w formie bezgotówkowej

Dodatkowo warto pamiętać, że nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obniża próg wartościowy transakcji do 15 000 złotych. Po przekroczeniu tej kwoty rodzi się obowiązek dokonywania bądź przyjmowania płatności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą za pośrednictwem firmowego rachunku bankowego (z wyjątkiem kompensat i wymiany barterowej).

.

Zmiany w VAT od 2017 r.