Szansa na dofinansowanie przedszkoli

Szansa na dofinansowanie przedszkoli

30.11.2016 został ogłoszony konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Poddziałanie 10.1.1 oraz 10.1.2.

.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące w/w programu.

.

 1. TERMIN NABORU

a) Poddziałanie 1.1: 31.12.2016 – 01.02.2017

Obszarem wsparcia objęte są następujące gminy: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

 1. b) Poddziałanie 1.2: 31.12.2016 – 08.02.2017

Obszarem wsparcia objęte są następujące subregiony: tarnowski, sądecki, podhalański, Małopolska Zachodnia oraz Krakowski Obszar Metropolitalny nieobjęty działaniem 10.1.1.

.

 1. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 • tworzenie miejsc przedszkolnych zarówno w istniejących, jak i w nowopowstałych ośrodkach wychowania przedszkolnego (dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń);
 • modernizacja / dostosowanie pomieszczeń, wyposażenia / doposażenia w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce edukacyjnie(np. meble, wyposażenie wypoczynkowe, sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK),oprogramowanie itp.),
 • wydatki związane z funkcjonowaniem miejsc przedszkolnych, czy organizacją zajęć dodatkowych, wydłużenie godzin pracy placówek (tak, aby były one bardziej dostępne dla pracujących rodziców / opiekunów dzieci).
 • Organizacja zajęć dodatkowych służy zwiększaniu szans edukacyjnych dzieci (np. gimnastyka korekcyjna ) oraz wyrównywaniu zdiagnozowanych deficytów.
 • wyrównywanie szans dzieci ze szczególnymi  potrzebami  (w tym  dzieci  z niepełnosprawnościami), tak, aby możliwy był pełniejszy ich udział w edukacji przedszkolnej.
 • Przykładowe działania objęte wsparciem:
 • zatrudnienie dodatkowego personelu np. asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • zakup niezbędnego sprzętu / wyposażenia / zabawek / sprzętu dydaktycznego oraz narzędzi
 • budowa, wyposażenie, montaż placu zabaw (bezpieczna nawierzchnia, ogrodzenie)

Jako uzupełnienie działań projektowych dopuszczona jest  możliwość rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, i społecznych kadr wspieranych placówek.

.

 1. TYPY PROJEKTÓW

 1. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych
 2. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego

..

 

 1. TYP BENEFICJENTA

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego

.

 1. MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000,00 PLN

.

 1. WARUNKI I PLANOWANY ZAKRES STOSOWANIA CROSS-FINANCINGU (MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH):

 do 20% finansowania unijnego w projekcie

.

 1. MAKSYMALNY POZIOM WSPARCIA

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi – 85%

.

Szansa na dofinansowanie przedszkoli