Formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązani są dorozliczeń z Urzędem Skarbowym w ramach odprowadzanych podatków. Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od branży czy wysokości dochodów. Istnieje jednak możliwość wyboru formy rozliczeń adekwatnie do specyfiki prowadzonej działalności.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Jest to podstawowa forma odprowadzania podatku dochodowego. Podstawą zastosowania opodatkowania na zasadach ogólnych jest wyliczenie dochodu. Dochód stanowi osiągnięty przychód z prowadzonej działalności pomniejszony o koszt jego uzyskania. Aby dokonać precyzyjnych obliczeń tych wartości, niezbędne jest prowadzenie ewidencji. Specyfika ewidencji zależy od formy prowadzonej działalności oraz zgłoszonej formy rozliczania z Urzędem Skarbowym. Może być to Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) lub księgi rachunkowe.

Podatek liniowy

Dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub działy specjalne produkcji rolnej, których przychód nie przekroczył 800 tys. euro. Stałą liniową stawkę podatkową w wysokości 19% płaci się bez względu na wysokość osiąganego dochodu, który obliczany jest na zasadach ogólnych. Przedsiębiorca, który wybiera tę formę rozliczenia zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest to uproszczona forma rozliczania się z podatku dochodowego, chociaż nie każdy przedsiębiorca może z niej skorzystać. Prawo do rozliczania się w takiej formie jest ograniczone i dotyczy wybranych form działalności gospodarczej. Aby móc z niej skorzystać, trzeba spełniać określone warunki. Wysokość ryczałtu zależy od rodzaju wykonywanej działalności. Ryczałt obliczany jest na podstawie stawek procentowych od określonego przychodu, a podstawę do obliczania wysokości podatku stanowią zapisy w ewidencji przychodów. Aby wybrać tę formę rozliczania, należy złożyć wniosek do właściwego Urzędu Skarbowego (podobnie jak w przypadku podatku liniowego).

Karta podatkowa

Jest to jedna z najczęściej wybieranych form rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Dotyczy ona jednak wybranych podatników, którzy prowadzą na terytorium kraju określone formy działalności gospodarczej: usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej. Przeznaczona jest dla osób fizycznych, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej.