Zwolnienie z płacenia podatku PIT / CIT

Zwolnienie z płacenia podatku PIT / CIT

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy mogą nie wpłacać zaliczki na PIT / CIT, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek nie przekracza 1000 zł.

.

Podatnicy mają obowiązek uiszczania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy na rachunek fiskusa. Jednak nowe przepisy, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r. dają możliwość czasowego wstrzymania zapłaty, zgodnie z powyższą zasadą.

Nowe prawo dotyczy także podatników, którzy oprócz dochodów z działalności gospodarczej osiągają równocześnie przychody z najmu lub dzierżawy, a także działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie prowadzonych ksiąg, dla których to przychodów oblicza się jedną zaliczkę.

.

Ważne!
Z nowego rozwiązania nie mogą korzystać podatnicy, którzy wybrali zaliczki wpłacane w formie uproszczonej, a także podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

.

Nowe zasady opłacania zaliczek są dobrowolne – przedsiębiorca ma prawo, a nie obowiązek płacić zaliczki dopiero po przekroczeniu 1000 zł podatku.

.

Jak ustalić wielkość obowiązującej wpłaty podatku?

.

Należy zastosować poniższy wzór:

Łączna kwota należnego podatku od początku roku

minus

suma wpłaconego podatku od początku roku.

.

Jeśli wynik jest równy lub mniejszy niż 1000 zł to nie trzeba uiszczać opłaty.
Natomiast w sytuacji, kiedy wynik równania przewyższa powyższy limit 1000 zł, wówczas należy opłacić całość kwoty różnicy.

.

Przykład
Firma ma do zapłaty zaliczkę na podatek dochodowy za styczeń 2018 r. w wysokości 900 zł, natomiast w luty 2018 r. wychodzi podatek 500 zł.

Z uwagi na fakt, że kwota podatku za styczeń nie przekracza limitu 1000 zł, podatnik może jej nie wpłacać na rachunek urzędu skarbowego. Rozpatrzy dwie sytuacje, jeśli:

  • podatnik wpłacił całość zaliczki za styczeń (tj. 900 zł), wówczas firma może nie wpłacać lutowej zaliczki (500 zł) na rachunek urzędu skarbowego. Zgodnie z przedstawionym wyżej wzorem różnica jest poniżej limitu 1000 zł (500 zł = 1400 zł – 900 zł – tj. podatek należny za styczeń i luty minus wpłacona zaliczka za styczeń),
  • podatnik nie wpłacił 900 zł zaliczki za styczeń, wówczas firma ma obowiązek wpłaty całej kwoty 1400 zł na rachunek urzędu skarbowego, ponieważ podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekroczył 1000 zł, tj. w naszym przykładzie: 1400 zł = (900 zł + 500 zł) – 0 zł (tj. podatek należny za styczeń i luty minus wpłacona zaliczka za styczeń, a raczej jej brak).

.

Podstawa prawna:
art. 44 ust. 3 i ust. 3f-3h oraz ust. 15 i 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200)

.epsilon