Sprzedawca a płatność w gotówce powyżej 15 000 zł

Sprzedawca a płatność w gotówce powyżej 15 000 zł

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2017 r. transakcje powyżej 15 000 zł należy dokonać w formie bezgotówkowej, aby można je było zaliczyć do kosztów. Ale co ze sprzedawcą? Czy może on przyjąć zapłatę w gotówce powyżej tego limitu?

p

Transakcje z określonym limitem są nałożone w oparciu o art. 22 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która określa:

  1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
    1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
    2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Treść powyższego cytatu budzi wątpliwości u sprzedających. Nie jest do końca wiadomo, czy konsekwencje wyłączenia z kosztów poniesie nabywca, czy jednak obie strony transakcji. Art. 22 odnosi się bowiem do dwóch stron, a nie jednej.

Jednak jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, który wystąpił do Ministerstwa Finansów o ustosunkowanie się do wyżej opisanej sytuacji, otrzymał odpowiedź, że art. 22  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej rzeczywiście dotyczy dwóch stron transakcji. Jednak…

przepisy podatkowe, które odwołują się do tej regulacji, dotyczą wyłącznie jednej strony, czyli nabywcy. Skutki podatkowe dokonania płatności z naruszeniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odnoszą się wyłącznie do podmiotu ponoszącego koszt w ramach transakcji, a więc do strony dokonującej płatności (zapłaty).

(źródło: www.gazetaprawna.pl)

 p

Zatem, limit gotówkowy 15 000 zł dotyczy jedynie nabywcy. W konsekwencji, sprzedawca może przyjąć płatność powyżej 15 000 zł w gotówce lub przelewem (i tak musi wykazać przychód). Natomiast nabywca, jeśli chce uwzględnić ten wydatek w kosztach musi zapłacić przelewem za tę transakcję.

.

epsilon