Od 2018 r. dofinansowanie składek ZUS dla niań mniejsze…

Od 2018 r. dofinansowanie składek ZUS dla niań mniejsze

Od 1 stycznia 2018 r. budżetowe dofinansowanie składek ZUS za nianię zatrudnioną na podstawie umowy uaktywniającej zostanie zmniejszone o połowę. Obecnie budżet państwa maksymalnie finansuje kwotę składek ZUS obliczonych od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

p

Dla kogo i jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Rodzice, zawierając z nianią umowę uaktywniającą mogą uzyskać sfinansowanie składek ZUS należnych za nianię, jeżeli:

  • Niania: jest osobą pełnoletnią i nie jest rodzicem dziecka (może być krewnym np. babcia,  dziadek dziecka). Ponadto zostaje ona zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS na odpowiednim kodzie,
  • Rodzice albo rodzic (chodzi o samotnie wychowującego dziecko): są ubezpieczeni w ZUS (tj. są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, pracy nakładczej, jako funkcjonariusze, sędziowie czy prokuratorzy lub na podstawie umowy cywilnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych albo prowadzą działalność pozarolniczą),
  • Żaden z rodziców nie pełni funkcji rodziny zastępczej zawodowej, a także nie pobiera zasiłku macierzyńskiego czy nie przebywa na urlopie wychowawczym,
  • Dziecko: ukończyło 20 tygodni i nie uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego ani nie pozostaje pod opieką dziennego opiekuna.

***

Składki za nianię są opłacane przez budżet państwa najdłużej do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata (ewentualnie 4 lata, jeżeli nie można zapewnić dziecku opieki przedszkolnej). Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

p

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Zakres finansowania składek za nianię jest uzależniony od wysokości uzyskanego przez nianię wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania składek ZUS niani z początkiem 2018 r. ulega zmianie…

Do 31 grudnia 2017 r. wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę uprawnia do dofinansowania w całości składek ubezpieczeniowych za nianię. (oznacza to, że maksymalne dofinansowanie jest do wysokości składek ZUS obliczonych od kwoty 2 000 zł brutto). Natomiast nadwyżka ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia jest oskładkowana i finansowana w odpowiednich częściach przez rodziców i nianię oraz wpłacane na rachunek ZUS.

p

Natomiast od 1 stycznia 2018 r. maksymalne sfinansowanie z budżetu państwa składek ZUS niani będzie do kwoty 50% wynagrodzenia minimalnego (tj. maksymalne dofinansowanie jest do wysokości składek ZUS obliczonych od kwoty 1 050 zł brutto). Jeśli niania będzie otrzymywać wynagrodzenie powyżej 1050 zł brutto to nadwyżka ponad tę kwotę nie będzie objęta dofinansowaniem i składki ZUS bd musiały być sfinansowane przez rodziców i nianię.

p

RADA:
Jeśli chcemy skorzystać z dofinansowania na starych zasadach warto podpisać umowę z nianią do końca tego roku (tj. do 31 grudnia 2017 r.) Gdyż (jak przewiduje ustawa) umowy zawarte przed wejściem w życie zmian będą finansowane na starych zasadach.

p

Natomiast rodzice, którzy na podstawie umowy uaktywniającej zatrudniają nianię od 1 stycznia 2018 r. poniosą znacząco większe koszty zatrudnienia opiekunki.

Warto skorzystać z możliwości zatrudnienia niani przed wejściem w życie nowych przepisów tj. przed 1 stycznia 2018r.

[

Co powinna zawierać umowa uaktywniająca?

p

Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS?

p

 W jaki sposób rozliczać umowę z nianią?

p

Na te i wiele innych pytań z chęcią odpowiemy
i pomożemy w zakresie otrzymania i właściwego rozliczenia dofinansowania…

.

epsilon