Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Kodeks Pracy określa różne okresy wypowiedzenia, które obejmują dni, tygodnie lub miesiące, ale jak je liczyć? Kiedy zaczyna się okres wypowiedzenia?

p

Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju podpisanej umowy o pracę z pracownikiem oraz czasu, na który została zawarta.

p

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Należy pamiętać, że umowa na okres próby może trwać maksymalne 3 miesiące.

p

Przykład:

Pracownikowi zatrudnionemu od 1 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017r. na podstawie umowy na okres próbny przysługuje okres wypowiedzenia równy 1 tygodniowi (z uwagi na fakt, iż umowa jest dłuższa niż 2 tygodnie, ale krótsza niż 3 miesiące).

Przypuśćmy, że pracownik złożył wniosek o wypowiedzenie umowy o pracę w dniu 10 stycznia 2017 (wtorek). Jego okres wypowiedzenia zaczyna się w najbliższy poniedziałek tj. 16 stycznia (poniedziałek) i kończy się 21 stycznia (sobota). Umowa zostanie rozwiązana z dniem 21 stycznia 2017 r.

***

W przypadku umów na czas określony 22 lutego 2016 r. nastąpiła zmiana przepisów. Okres wypowiedzenia tych umów zrównano z wypowiedzeniem umów na czas nieokreślony.

p

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

.

Od lutego 2016 r. w stosunku do umów na czas określony wprowadzono nowe ograniczenia: ilościowe umów oraz wskazano maksymalny czas ich trwania.

Łącznie pracodawca może podpisać z pracownikiem 3 umowy na czas określony, które w sumie nie przekraczają 33 miesięcy.

Należy uważać!Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Nowe przepisy weszły w życie 22 lutego 2016 r. i umowy na czas określony podpisane przed zmianą, które obowiązywały również po tej dacie lub umowy podpisane po 22 lutym stanowiące kontynuację wcześniejszych należy rozpatrzeć indywidualnie – w odniesieniu do przepisów przejściowych.

W przypadku pierwszych umów na czas określony podpisanych po 22 lutego 2016 r.  należy stosować nowe limity ilościowe i czasowe. Należy pamiętać, że przekroczenie choć jednego limitu powoduje konieczność podpisania lub przekształcenie się w umowę na czas nieokreślony.

 p

Przykład

Pracodawca podpisał z pracownikiem umowy na czas określony:

  • od 01.03.2016 r. do 31.07.2016 r. (czas trwania: 5 miesięcy)
  • pd 01.08.2016r. do 01.02.2017r. (czas trwania: 7 miesięcy)

Na jak długo może podpisać kolejną umowę o pracę na czas określony?

W takiej sytuacji pracodawca może podpisać kolejną (trzecią) umowę o pracę na czas określony, ale maksymalnie na 21 miesięcy.

Przypuśćmy, że pracownik przed podpisaniem trzeciej umowy w dniu 02.11.2016 r. złożył wypowiedzenie. Zgodne z diagramem okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i liczony jest od 1-wszego dnia miesiąca po złożeniu wniosku. Zatem, w tym przypadku 1-miesięczny okres wypowiedzenia rozpocznie się 01.12.2016 r. i zakończy 31.12.2016r.

p

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?